Rozdělení zásahů podle jejich typu

Seznam "standardních" situací, popis možných zásahů dle definic.

Požár

Požárem se rozumí událost definovaná v §1 písm. m) vyhlášky č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci):
"Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy"
Za požár se také považují výbuchy směsi hořlavých plynů nebo par hořlavých kapalin či prachů s plynným oxidantem. Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, došlo-li k samouhašení nebo byl-li požár nahlášen příslušnému HZS kraje dodatečně.

Za požár se nepovažuje:

Událost "požár" se dále upřesňuje těmito podtypy:

Dopravní nehoda

Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody.

Zásah u události mající charakter činností spojených s odstraňováním následků kolize dopravních prostředků. Druh dopravní nehody se zatřídí podle převažujícího charakteru nehody. Pokud v činnosti jednotky převládají jiné práce, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento zásah dle převažujícího charakteru. Dopravní nehoda s následným požárem patří vždy do kategorie požár. Za dopravní nehodu se považují i případy, kdy jednotka pouze dopravní prostředek vyprošťuje z prostorů mimo komunikaci (odtažení vraků, vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňuje pouze drobné následky nehody (očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.).

Událost "dopravní nehoda" se dále upřesňuje těmito podtypy:

Technická pomoc

Zásah u události vedoucí k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu (mimo dopravních nehod).

Událost "technická pomoc" se dále upřesňuje těmito podtypy:

Taktické/prověřovací cvičení

Předem připravená a naplánovaná simulace mimořádné události za účelem prověření akceschopnosti jednotek a nácviku reálných situací. Hlavním cílem taktického cvičení je nácvik spolupráce jednotek a řešení situací, které mohou nastat při reálných zásazích. Taktická cvičení jsou proto předem konzultována a plánována spolu se zúčastněnými jednotkami. Oproti tomu prověřovací cvičení má hlavně prověřit připravenost a akceschopnost jednotek. O tom, že se jedná o prověřovací cvičení, se tedy jednotky dozvídají teprve po vyhlášení poplachu.

Únik nebezpečných látek

Zásah u události spojený s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek včetně ropných produktů (během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah k omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů případně ostatních látek do životního prostředí (zemní plyn, kyseliny a jejich soli, louhy, čpavek apod.).

Událost "únik nebezpečných látek" se dále upřesňuje těmito podtypy:

Záchrana osob a zvířat

Událost "záchrana osob a zvířat" se dále upřesňuje těmito podtypy:

Ostatní mimořádná událost

Událost "ostatní mimořádná událost" se dále upřesňuje těmito podtypy:

Planý poplach

Činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení požáru nebo jiné události jednotce, která se nepotvrdila.

Jiná událost

Zásah u jiné události, např. epidemie nebo nákaza způsobená nebezpečnou nemocí, zajištění podezřelých zásilek, zlomyslné volání a dále pak všechny zásahy u událostí, které nelze klasifikovat předchozími kategoriemi.

 

Kalendář akcí

červen
1
2024

DISCO PARTY

1. červen 2024 od 20h, DJ Martin Hovorka moderátor radia KISS, Fire aréna u ČOV Ždírec nad Doubravou více...
červen
1
2024

Hudební odpoledne s Rose bandem

Dne 1.6.2024 od 14 do 17h, Firearéna u ČOV více...
červen
9
2024

2. kolo Havlíčkobrodského turné mladých hasičů

9. červen 2024, start závodu 9:45, místo: Fire aréna u ČOV Ždírec nad Doubravou více...
celý kalendář akcí...